தரமணி ஏரியா: திருவள்ளுவர் st, சந்தியப்பன் சாலை, பார்ட் ஒப்  M.G.R.வீரணம் ரோட், வீரேலெஸ்ஸ் மோனிடோரிங்க் ஸ்டடிஒன், சந்திய நகர்,  அம்பேத்கர் புரட்சி நகர், திருவள்ளுவர் நகர், J.J.நகர், நேஹ்ரு நகர்,  பார்ட் ஒப் ஒம்ர் ரோட்,  G.P.G.நகர், ஒல்ட் & ந்யூ கமராஜ் நகர், குறின்சி நகர்,  ராஜீவ் நகர், ஜனககி ராமன் நகர், ரத்னமணி நகர்,  வெங்கடேஷ்வர நகர்,
பாபி நகர், உதய நகர்.

கீழ்பௌக் ஏரியா: பார்ட் of PH ரோட், பாரக்க ரோட், A.K.சாமி நகர், அபிரமி  Maal, குமுதம், ஆஸ்பிறான் கார்டேன், குட்டியப்பன் ஸ்ட், கெல்லீஸ் ரோட், ஓர்மேஸ் ரோட்,  தம்புசாமி ரோட், மில்லர்ஸ் ரோட், ரேகனதான் avenue, பார்ணபி ரோட், சுப்ரமணி  ஸ்ட், சுந்தரன் ஸ்ட், பல்பௌர் ரோட், லந்தோன்ஸ் ரோஅட், சப் கம்ப் கெல்லீஸ் Telephone  Exchange, KG ரோட், ஹர்லெய்ஸ் ரோட், பிரான்சோன் கார்டேன், செக்ரேடடரியத் கோலோனி, MT  ரோட், வரதம்மால் கார்டேன், தோவர் ப்லாக் அபார்ட்மென்ட், பார்ட் of டைலோர்ஸ் ரோட்,  சிவசங்கரன் ஸ்ட், ஹல்ல்ஸ் ரோட், உமயல் ஸ்ட், பங்க் ஸ்ட்.

ஸ்பூர்டங்க் ரோட் ஏரியா: எக்மோரே ஹிக் ரோட், G.I.ரோட், மொண்டிஎத் ரோட் & லனே,  பந்தேஒன் ரோட் & லனே, சத்தியமூர்த்தி ரோட், பார்ட் of பூணமல்லீ ரோட்,  காசமாஜோர் ரோட், ஹல்ல்ஸ் ரோட், சைத் கோலோனி, ஸ்பூர்ததங்க் ரோட், M.S.நகர்,  எதிராஜ் சலை & லனே,எந்திரே பந்தேஒன் ரோட்.

தி ஸைக்லே ஏரியா: கிரிஷ்ணபுரம், ரம் நகர், லெனின் நகர், கமராஜபுரம்,  முனிசிபால் கௌர்த், தஸ்ஸ் எஸ்டேட், திருவேங்கட நகர், சோழபபுரம் ரோட்,  சோழபபுரம் ரோட் – CTH ரோட் ஸ்டெட்போர்ட் ஹொஸ்பிடடால், O.T. பஸ் ஸ்டான்ட், ஓராகடம்
ரோட், மௌனசாமி மடம் ஸ்ட், டீசர்ஸ் கோலோனி, முனிசிபால் Office,  வரதராஜபுரம், போஸ்ட் Office, அம்பத்தூர் ரைல்வாய் ஸ்டடிஒன் பஜார், MTH ரோட்,  நோர்த் பார்க் ஸ்ட், ஸ்சூல் ஸ்ட், அம்பத்தூர் மார்கேட்.

சிந்ததிரிபெட் ஏரியா:  தே ஹிந்து, மௌன்ட் ரோட், Telephone Exchange, எஸ்ட்  கௌம் ரிவேர் ரோட், லபொண்ட் ஸ்ட், சிங்கன்ன செட்டி ஸ்ட், வெங்கடேச கிராமணி ஸ்ட்,  வேஸ்ட் கௌம் ரோட், படவட்டம்மன் கோய்ல் ஸ்ட், பஜார் ஸ்ட், லஜர் சூர்ச் ஸ்ட்,
எக்மோரே கௌர்த், புதுபபேட் area ஃபுள்ளி, ஹர்ரிஸ் ரோட், Eye ஹொஸ்பிடடால், வீரபத்திரன்  ஸ்ட், வேலாயுத செட்டி ஸ்ட், நவலூர் நகர், 11 KV ரைல்வாய் HT, சிம்ப்சோன் HT  அன்னாசாலை, அதிபபட்டான் ஸ்ட், கிய்ம்கன HT , கர்ரிசோன் எங்கினீர் HT , பல்லவன்  சாலை, பட்க்  HT, ஸ்.M நகர், பல்லவன் நகர், கந்தி நகர், வெங்கடேச  கிராமணி ஸ்ட், சாமி நைக்கேன் ஸ்ட், அய்யமுதலி ஸ்ட், டம்ஸ் ரோஅட், வல்லர்ஸ் ரோஅட், அய்யா  முதலி லனே, குருவப்பா ஸ்ட், கறீம் மோஹிடீன் ஸ்ட், பும்பிங்க் ஸ்டடிஒன் ஹ்ட், மேற்றோ  வதர் ஹ்ட், நரசிங்கபுரம் ஸ்ட், ரிட்சிஏ ஸ்ட், ப்ளாக்கர்ஸ் ரோஅட், அன்னசலை,  அதிபபட்டான் ஸ்ட், சிவபபிரக்சம் ஸ்ட், சீயலியம்மன் கோய்ல் ஸ்ட், அதிகேசவலு ஸ்ட்,  L.G.ரோட் புள்ளி, நராயன நைக்கேன் ஸ்ட், CPM ஸ்ட், இய்யாசாமி ஸ்ட், 2 லனே, லாப்‌பை  ஸ்ட், வெங்கடடசசல நைக்கென்ஸ்ட், வெங்கடடசசல அசசைர் ஸ்ட், அருன்சல நைக்கேன்  ஸ்ட், களவைசசெட்டி ஸ்ட், ஞய்னியப்பன் ஸ்ட், அகிரஹரம் ஸ்ட், உலகப்பா மைஸ்ட்ரி ஸ்ட்,
சாமி பண்டரம் ஸ்ட், தர்மராஜா ஸ்ட், வாஷேர்மன் ஸ்ட், சுங்குவர் அகிரஹரம் ஸ்ட்,  சிங்கன்ன செட்டி ஸ்ட்ம், ராஜகோபால் ஸ்ட், ஒல்ட் புங்களோவ் ஸ்ட், நேவ் புங்க்ளோவ் ஸ்ட்.

பொரூர் ஏரியா: என்டைரே பொரூர், மங்கது, கெறுகம்பாக்கம், பார்ட் of –  நந்தம்பாக்கம், முகளிவக்கம், வீரணம் பும்ப் ஹௌசே, குன்றதூர்-மங்கது ரோட்,  மதனந்தபுரம்.

தௌசண்ட் லைட்ஸ் ஏரியா: ஸ்பெந்ஸ்ர் கொம்ப்லெகஷ், கிரேம்ஸ் ரோட் door no.17 to 45 & 70  to 128, அஜிஜ்முழ்க் இய் to V, அன்னா சாலை door no.688 to 735, ஷாபீ மோஹமெட்  ரோட், G.M.M. ஸ்ட், மோதேல் ஸ்சூல் ரோட் (பார்ட்), அபொல்லோ சில்ட் திருஸ்ட் ஹொஸ்பிடடால்,  அபொல்லோ கெநேரல் ஹொஸ்பிடடால்.

Leave a Reply