இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை என்ன?

GoldLoan

சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4369.00
சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 34952.00

சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4733.00
சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 37864.00

சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒருகிராம் விலை ரூபாய் 64.20
சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒரு கிலோ விலை ரூபாய் 64200.00