இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை!

gold rate 00

சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4538.00
சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 36304.00

சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4902.00
சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 39216.00

சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒருகிராம் விலை ரூபாய் 67.60
சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒரு கிலோ விலை ரூபாய் 67600.00