பெசன்ட் நகர் ஏரியா : என்டையர் பெசன்ட் நகர், பார்ட் ஆஃப் – சாஸ்திரி நகர், அடையார்,
திருவான்மியூர், L.B.ரோட், M.G.ரோட்.

Leave a Reply