மாத்தூர் ஏரியா : பெரிய தோப்பு, CPCL நகர், சாலமோன் நகர், சன்னதி நகர், 
பாடசாலை ஸ்ட், பார்ட் ஆஃப் மனங்லி, சின்ன மதூர் Entire ஏரியா, மாத்தூர் MMDA 4th 
மைன் ரோட், பார்ட் ஆஃப்  மதூர் M.M.D.அ., ஆலெக்ஸ் நகர், மெத்த நகர், பத்மாவதி 
நகர், கம்பார் நகர், குமரப்பபுரம், R.C. மெத்த, ர்ஸீ லிட்ல் விங்க், எதயமான் 
நகர், விஜய நகர், தீருவாள்ளுவார் நகர், G.K.M. நகர், ஆவின் Qts, தேவி 
நகர், கிரிஷ்ணா நகர், Telephone காலொனி.

Leave a Reply