தில்லை கங்கா  நகர் ஏரியா : Part 1st Main road & 4th Main road தில்லை
நகர், 23rd ஸ்ட்ரீட், 34th and 35th ஸ்ட்ரீட், T.G. நகர், 41st ஸ்ட்ரீட் to 48 th ஸ்ட்ரீட், T.G. நகர், ஜீவன் நகர் 1st to 5th ஸ்ட்ரீட், வெஸ்ட் கரிகாலன் ஸ்ட்ரீட், TNGO காலொனி, குட் ஷீட் ரோட்.

Leave a Reply