திருவான்மியூர் ஏரியா : Part of – இந்திரா நகர், கொட்டிவாக்கம், பெரியார் நகர்,
திருவான்மியூர், ஈஸ்ட் & வெஸ்ட் காமராஜ் நகர், L.B.ரோட், திருவள்ளுவர் சாலை,
ஓல்ட் மஹாபலிபுரம் ரோட், இந்திரா நகர், சாஸ்திரி நகர், அவ்வை நகர், ராஜாஜி
நகர், கண்ணப்பா நகர், AGS காலொனி, நாட்கோ காலொனி, VSI எஸ்டேட், MGR நகர்,
Part of வால்மிகி நகர்.

Leave a Reply