பன்செத்டி ஏரியா : பன்செத்டி,  தாட்சூர், பெறவெல்ளோரே, கீல்மெனி,  சென்னிவக்கம், அமூர், நெடுவாரம்வக்கம், சத்திரம், அண்டர்குப்பம், பொன்னேரி –  அரசூர், அலது, A.R.பழயம், பொன்னேரி டௌந், எழவாம்பேடு, ஊத்தண்டிகாந்திகை,
எளியம்பேடு, கூதுவான்செர்ரி, திருவயார்ப்பாடி, பெரியாகவனம், இறுளீப்பாட்டு – இறுளீப்பாட்டு, அழிஞ்சீவக்கம், அதிபெடு, ஜனபாசசற்ரம்.

சூளை ஏரியா : பார்ட் ஆஃப் ச்ய்தென்ஹம்ஸ் ரோட், டெப்போ ஸ்ட், P.T.முதலி ஸ்ட், பார்ட் ஆஃப் சாமி பிள்ளை ஸ்ட், A.P.ரோட், ஹூண்டேர்ஸ் லேந், ஜநரல் காலிந்ஸ் ரோட், மாதெக்ஷ் ஸ்ட்,  V.V.கோய்ல் ஸ்ட், குறவன் குலம், சுப்‌பஹா நேடு ஸ்ட், ஔட் டோர் ஸ்டேடியம், இந்‌டோர்  ஸ்டேடியம், அப்பரஒ கார்டந், பெரிய தம்பி ஸ்ட், ஆண்டியப்பன் ஸ்ட், ஆனந்த  க்ரிஷ்ணன் ஸ்ட், P.K.முதலி ஸ்ட், சூளை. அம்பத்தூர் இன்ட்ல். எஸ்டேட் ஏரியா: அம்பத்தூர் இன்ட்ல். எஸ்டேட் சௌத் ஃபேஸ் & I & IInd  மைன் ரோட், முகப்பைர் இன்ட்ல். எஸ்டேட், வெள்ளாள ஸ்ட், ஸதர்ந் ஆவந்யூ ரோட்,  ரெடீ ஸ்ட், சௌத் ரெடீ ஸ்ட், கவரை ஸ்ட், முனுசாமி ஸ்ட், SSOA காம்ப்லெக்ஸ், கல்யாணி  ஸ்ட், நடேசன் ஸ்ட்.

Leave a Reply