அரும்பாக்கம் ஏரியா: கோவிந்தன் ஸ்ட்ரீட், Collectorate காலொனி, ரங்கராஜலு ஸ்ட்ரீட்,
பார்த்தசாரதி ஸ்ட்ரீட், TP.H. ரோட்- one பார்ட், NM ரோட், முரளிதரன் ஸ்ட்ரீட், ந்யூ ஸ்ட்ரீட்,
விமலா ஸ்ட்ரீட்.

அண்ணா நகர் ஏரியா : அண்ணா நகர் A to W  block, வோக் நகர், ஷேநோய் நகர்,
அமிஞ்சிக்கரை, RV நகர், TP சத்திரம், பார்ட் ஆஃப் கீழ்பௌக் கார்டந் ரோட்,
பெரியக்குடை AA to AM ப்லாக், தீருவீதி அம்மன் கோய்ல்.

Leave a Reply