திருமுல்லைவோயல் ஏரியா : லக்ஷ்மிப்புரம், கோணிமேடு, எஅஸ்வரன் நகர்,
எல்லாம்மண்பேட்டை, கந்திநகர், TH ரோட், பொதூர், அறிக்கம்பேடு, வெள்ளனூர்,
கொல்ளுமெடு, சிட்கோ – திருமுல்லைவோயல் வமெந்ஸ் இன்ட்ல்.எஸ்டேட் , கன்னாதபளயம்,
எடப்பழயாம் th ரோட், ரெட்‌ஹில்ஸ் ஏரியா.

புழல் ஏரியா : GNT ரோட், ஷண்முகப்புரம், சுரப்பேட், எழில்நகர், நாகப்பா
எஸ்டேட், புழல், கிராண்ட்லினெ, கவங்கரை, இந்திர நகர், படியநல்லூர்,
காதிர்வேடு, கண்ணப்பாசாமி நகர், பாரதிதாசன் நகர், ரெட்‌ஹில்ஸ் M.A.நகர்,
மதனம்குப்பம், ச்ய்கிலேஷோப்.

என்னோரே ஏரியா : என்னோரே, கதிவாக்கம், எர்னவூர், ஆல் எஹ்ட் கந்ஸ்யூமர்ஸ்.

பெருங்களத்தூர் ஏரியா : ந்யூ & ஓல்ட் பெருங்களத்தூர், பீர்க்ங்காரனை, முடிச்சூர்,
பார்ட் ஆஃப் – வெஸ்ட் தாம்பரம், இரும்புலியூர், கொளப்பாக்கம், வண்டலூர்.

ராஜகிளபக்கம் ஏரியா : என்டையர் – காமராஜபுறம், ராஜகிளபக்கம், பார்ட் ஆஃப் –
சிட்லபாக்கம், செம்பக்கம், கோமதி நகர், சிட்லபாக்கம்.

மாதாம்பாக்கம் ஏரியா : மதமாபக்கம், பார்ட் ஆஃப் சேலையூர்/க்யாம்ப் ரோட்,
திருவேன்சேரி, மதுரப்க்கம், அகரம்தேன், கோவிலன்சேரி, வேளச்சேரி மைன்
ரோட் (பார்ட்), காமராஜபுறம், பார்ட் ஆஃப் வேங்கைய்வாசல்.

அண்ணா சாலை ஏரியா : பூத்த பெருமாள் கோய்ல் ஸ்ட், பெருமாள் முதலி ஸ்ட், எப் லிங்க்
ரோட், கல்யாணி கொன்ச்ட்ராக்டிஒன், காஸ்‌மபாலிடந் க்லப், தேவி தியேடர் காம்ப்லெக்ஸ், ஜீ
ஜீ காம்ப்லெக்ஸ், கஸ்தூரி பில்டிங்க்ஸ், சாந்தி தியேடர் காம்ப்லெக்ஸ், ஸ்ரீலேகா RMG
காம்ப்லெக்ஸ், தின்ரோஷெ எஸ்டேட் காம்ப்லெக்ஸ், பார்ட் ஆஃப் அண்ணா சாலை, சுவ்ஸ் க்லப் பில்டிங்க்,
எல்லிஷ் ரோட், ஸென்ட்ரல் பங்க் ஆஃப் இன்டியா, 804, அண்ணா சாலை காம்ப்லெக்ஸ், AVA டவர்ஸ்
பில்டிங்க் காம்ப்லெக்ஸ், ஸ்டேட் பங்க் ஆஃப் இன்டியா, ஜம்மு & காஷ்மீர் பங்க், 787, அண்ணா
சாலை ரோயல டவர்ஸ் பில்டிங்க் காம்ப்லெக்ஸ்,  பார்ட் ஆஃப் அண்ணாசாலை, பார்ட் ஆஃப் ஜீபீ
ரோட், பூபேகும் ஸ்ட்ரீட், LGN ரோட், மோஹந்தோச்ஸ் ரோட், பார்டர் தோட்டம்,
(RMG) கம்பனி, பாசாயப்பா திருஷ்ட் பில்டிங்க், லீக் பில்டிங்க் காம்ப்லெக்ஸ், ராஜ்யோக்
கொன்ச்ட்ராக்டிஒன், ப்ரிந்ஸ் குஷள் டவர்ஸ் காம்ப்லெக்ஸ், கோவ்தம் டவர்ஸ், வெல்லிங்க்‌டந்
ப்லாஸ காம்ப்லெக்ஸ்,  பேகம் சாஹிப் ஸ்ட்ரீட், ஜீபீ லேந், கோபால் ட்யாஸ் ரோட், V.N.டாஸ் ஸ்ட்ரீட்,
மோஹந்தோச்ஸ் ரோட், சூபாராயன் ஸ்ட்ரீட், சுபெதிராள் 1st ஸ்ட்ரீட், சியேட் அப்துல்லாஹ் ஸ்ட்ரீட், சாமி
ஆசாரி ஸ்ட்ரீட், நைனீயப்பன் ஸ்ட்ரீட், பங்காரு நாக்கேன் ஸ்ட்ரீட், குப்பு முத்து ஸ்ட்ரீட், வழிலேர்ஸ்
ரோட், ட்யாம்ஸ் ரோட், கரீம் மோஹிதீன் ஸ்ட்ரீட் 1 to 5th lane, தரப்போரே டவர்ஸ், தூண்
பில்டிங்க், சாரதாஸ் ஸில்க்ஸ் & எம்போரீயம், அண்ணா ரோட்  ஹ்போ,Head P.O. அட் அண்ணாசாலை
(opp. ஷாந்தி தியேடர்), ப்ளாக்கேர்ஸ் ரோட், Bata Showroom, Dams ரோட் டெலிஃபோந்
எக்ஸ்‌சேன்ஜ், ஸ்டேட் பங்க் ஸ்ட், ஆறுமுகம் ஸ்ட்ரீட், வெல்‌ட்ஸ் ஸ்ட்ரீட், பியிருங் ஜுங் பஹாதூர் I
& இய் ஸ்ட்.

Leave a Reply