திருவான்மியூர் ஏரியா : பார்ட் ஆஃப் – இந்திர நகர், கொட்திவாக்கம், பெரியார் நகர்,
திருவான்மியூர், ஈஸ்ட் & வெஸ்ட் காமராஜ் நகர், L.B.ரோட், திருவள்ளுவர் சாலை,
ஓல்ட் மஹாபலிபுரம் ரோட், சாஸ்திரி நகர், அவ்வை நகர், ராஜாஜி நகர், கண்ணப்பா
நகர், AGS காலொனி, நாட்கோ காலொனி, VSI எஸ்டேட், MGR நகர், பார்ட் ஆஃப் வால்மீகி
நகர்.

Leave a Reply