தண்டியர்பேட் ஏரியா : தண்டியர்பேட், என்னோரே ஹை ரோட், S.P.நகர், அஜீஜ் நகர்,
சிவாஜி நகர், நேதாஜி நகர், துர்கா தேவி நகர் பரமேஷ்வரன் நகர், நேர்யூ
நகர், குமரன் நகர், விநொப நகர், ராஜா சேகரன் நகர், நெடுங்செழியன்
நகர், கொருக்குபேட், K ரோட், JJ நகர், கொரேஷ் நகர், மணலி சாலை, ஏஜில்
நகர், பார்ட் ஆஃப் R.K.நகர், வோக் நகர்.

கீழ்பௌக் ஏரியா : பார்ட் ஆஃப் PH ரோட், பறக்க ரோட், A.K.சாமி நகர், அபிராமி
மால், குமுதம், ஆஸ்பிரான் கார்டந், குட்டியப்பன் ஸ்ட்ரீட், கெலீஸ் ரோட், ஓர்மேஸ் ரோட்,
தம்பூசாமி ரோட், மிலர்ஸ் ரோட், ரேகணாதான் ஆவந்யூ, பார்நபீ ரோட், சுப்ரமணி
ஸ்ட்ரீட், சுந்தரான் ஸ்ட்ரீட், பல்பௌர் ரோட், லண்டோன்ஸ் ரோட், சப் Camp கெலீஸ் டெலிஃபோந்
எக்ஸ்‌சேன்ஜ், KG ரோட், ஹர்லேய்ஸ் ரோட், ப்ர்யாந்‌ஸந் கார்டேன், ஸிக்ரிடேரீயட் காலொனி, MT
ரோட், வரதம்மால் கார்டேன், டவர் ப்லாக் அபார்ட்மெண்ட், பார்ட் ஆஃப் டேலர்ஸ் ரோட்,
சிவசங்கரன் ஸ்ட்ரீட், ஹால்ஸ் ரோட், உமயால் ஸ்ட்ரீட், பங்க் ஸ்ட்ரீட்.

Leave a Reply