செப்டம்பரில் 12 நாள் வங்கி விடுமுறை!

ஆகஸ்ட் மாதம் 15 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை இருந்த நிலையில் செப்டம்பர் மாதம் 12 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை என தகவல் வெளிவந்துள்ளது. செப்டம்பர் மாதம் வங்கி விடுமுறை நாட்கள் பின்வருமாறு

செப்டம்பர் 5 – ஞாயிறு விடுமுறை

செப்டம்பர் 8 – ஸ்ரீமந்த சங்கரதேவரின் திதியை முன்னிட்டு விடுமுறை (கௌகாத்தியில் மட்டும்)

செப்டம்பர் 9 – தீஜ் தினம் (ஹரித்தாலிகா மற்றும் கேங்டாக் பகுதிகளில் மட்டும் விடுமுறை

செப்டம்பர் 10 – விநாயகர் சதுர்த்தி

செப்டம்பர் 11 – இரண்டாவது சனிக்கிழமை

செப்டம்பர் 12 – ஞாயிறு பொது விடுமுறை

செப்டம்பர் 17 – கர்ம பூஜை ராஞ்சியில் மட்டும் விடுமுறை

செப்டம்பர் 19 – ஞாயிறு பொது விடுமுறை

செப்டம்பர் 20 – இந்திரஜத்ரா பண்டிகை கேங்டாக் பகுதியில் மட்டும் விடுமுறை

செப்டம்பர் 21 தி – ஸ்ரீ நாராயண குரு சமாதி கொச்சி மற்றும் திருவனந்தபுரத்தில் மட்டும் விடுமுறை

செப்டம்பர் 25 – நான்காவது சனிக்கிழமை

செப்டம்பர் 26 – ஞாயிறு விடுமுறை