நகைக்கடன் – வெளியான தகவல்.!!!

GoldLoan

கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கிகளுக்கு நீண்ட கால கடன்களை வழங்கி வருகிறத. 2021-2022 ஆண்டு ஜூலை 31ஆம் நாள் வரை தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வங்கி மூலம் 78 கோடியே 69 லட்சம் ரூபாய் நகைக்கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளத

வங்கியின் பங்கு மூலதனம் மார்ச் 31 2021 இல் ரூபாய் 51.31 கோடி ஆகவும், வைப்புகள் ரூபாய் 290.18 கோடி ஆகவும் உள்ளது

2021 முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 21 ஆம் நாள் வரை 78.69 கோடி நகை கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவும் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.