வெட்டப்படாத மரம்
வெட்டப்பட்ட மரத்தின் மத்தியில்
நிற்கும் வெட்டப்படாத மரத்தின்
பரிதாப நிலை இது ….!!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *