தோற்கும் பேச்சு
-உங்கள் பேச்சு எப்போது
தோற்று போகிறது தெரியுமா …?
சரியான நேரத்தில்
சரியான இடத்தில்
சரியான நபருக்கு போசாமையே …!!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *