திப்பிலி 

திப்பிலியை நெய்யில் வறுத்துச் சூரணித்து வைத்துக் கொண்டு 1/2 முதல் 1 கிராம் தினமும் இருவேளை தேனுடன் உண்டுவர தொண்டைக்கட்டு, கோழை, குரற்கம்மல், சுவையின்மை, சுரம் ஆகியன நீங்கும்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *