மனம் எனும் குப்பை
கடல் நீரில் இருந்துதான்
நல்ல மழைநீர் கிடைப்பது போல்
மனம் என்பது குப்பை -என்றாலும்
அதற்குள்ளேயே முத்தும் உள்ளது….!!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *