10, 11, 12ஆம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

தமிழகத்தில் 10, 11, 12 ஆகிய மூன்று வகுப்புகளுக்கும் பொதுத் தேர்வுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான இந்த மூன்று வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வு தேர்வு தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு

மார்ச் 17 மொழித் தேர்வு
மார்ச் 19 மொழித் தேர்வு இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 21 விருப்ப மொழிப்பாடம்
மார்ச் 27 ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் 30 ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
ஏப்ரல் 2 கணிதம்
ஏப்ரல் 7 அறிவியல்
ஏப்ரல் 9 சமூக அறிவியல்

பதினோராம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை

மார்ச் மார்ச் 6 ஆங்கிலம்
மார்ச் 11 கணக்கு, வணிகவியல், விலங்கியல்
மார்ச் 13 கணினி அறிவியல்
மார்ச் 18 இயற்பியல், பொருளாதாரம்
மார்ச் 23 உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல்
மார்ச் 26 வேதியியல், கணக்குபதிவியல், புவியியல்

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை

மார்ச் 2 மொழிப்பாடம்
மார்ச் 5 ஆங்கிலம்
மார்ச் 9 கணக்கு, வணிகவியல், விலங்கியல்
மார்ச் 12 கணினி அறிவியல்
மார்ச் 16 இயற்பியல், பொருளாதாரம்
மார்ச் 20 உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல்
மார்ச் 24 வேதியியல், கணக்குபதிவியல், புவியியல்

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *